Gwarancja
 1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez Geocover Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Obywatelska 102/104, 94-104  Łódź, Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
 2. Gwarancja udzielana jest następujące Produkty Gwaranta:

a) Agrotkanina TEXTILO

 1. Gwarant zapewnia, że Produkty odpowiadają udokumentowanym specyfikacjom jakościowym. Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne oraz zalecenia przedstawiane w stosunku do Produktów, wynikają z badań i doświadczeń uznanych przez Gwaranta za wiarygodne. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie, polegające na braku odpowiednich parametrów jakościowych Produktu.
 2. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a) wad wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania, montażu, korzystania z Produktu,

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, spowodowanych działaniem czynników niezależnych od Gwaranta,

c)  uszkodzeń powstałych wskutek działania siły wyższej, m.in. wiatr, tornado, grad, itp.,

d)  uszkodzeń powstałych na skutek używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 1.  Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania Produktu Kupującemu.
 2.  Niniejsza Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu eksploatowanego na terytorium Polski i jest ważna wyłącznie z dowodem    zakupu Produktu.
 3.  Wady Produktu podlegają zgłoszeniu Gwarantowi:

a)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@textilo.com.pl lub

b)      w formie pisemnej na adres siedziby Gwaranta.

 1.  Zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać:  

a)      imię, nazwisko, adres, (opcjonalnie telefon kontaktowy) Kupującego oraz wskazanie miejsca na terytorium Polski, w którym znajduje się Produkt;

b)      datę zakupu Produktu oraz datę spostrzeżenia wady;

c)      rodzaj Produktu;

d)      opis zgłaszanej wady Produktu objętego Gwarancją;

Zgłoszenie wady następuje na formularz załączanym do Produktu. Formularz jest dostępny również do pobrania tutaj. Do zgłoszenia może być dołączona próbka Produktu.

 1. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego Produktu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym bądź też w przypadku braku możliwości naprawy- do bezpłatnej wymiany. W celu zweryfikowania zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zastrzega sobie prawo oględzin zareklamowanego Produktu w miejscu jego zamontowania lub przechowywania w uprzednio uzgodnionym terminie.
 2. Jeżeli wada Produktu jest objęta niniejszą Gwarancją, Gwarant obowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad. W przypadku gdy wada Produktu nie jest objęta niniejszą Gwarancją, Gwarant może udzielić Kupującemu dodatkowych instrukcji w zakresie prawidłowego korzystania z Produktu.
 3. Czynności, o których mowa w pkt 9-10 powinny zostać wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, dokonanego zgodnie z punktem 5 i 6 niniejszej Gwarancji.
 4. Niniejsza Gwarancja nie uprawnia Kupującego do żądania obniżenia ceny ani do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
 5. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) Gwarant informuje Kupującego, że podanie danych osobowych, wymienionych w punkcie 8 niniejszej Gwarancji, jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych przez Kupującego w zgłoszeniu wady Produktu może uniemożliwić wykonanie przez Gwaranta obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji. Podając swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji. Kupujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Gwarantowi danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
 6. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl